Διαπολιτισμική εκπαίδευση και μεταναστευτική πολιτική

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο
«Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής ιστορίας σε αλλοδαπούς»


Η συγκεκριμένη δράση, σε όλο της το πλαίσιο βασίζεται στις σύγχρονες αρχές, μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία της Δια Βίου Μάθησης, που αφορούν στις συγκεκριμένες ομάδες – στόχους στις οποίες απευθύνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους.


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις (3) κύκλους.


(1ος ) Πρώτος κύκλος

Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους εκπαιδευόμενους. Στο συγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης κατατάσσονται όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση / παραγωγή του προφορικού / γραπτού λόγου) της ελληνικής γλώσσας ή έχουν κατακτήσει τον προφορικό λόγο (κατανόηση & παραγωγή), μέσα από τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες τους, αλλά αγνοούν το γραπτό λόγο (κατανόηση, παραγωγή).


Περιεχόμενο: Εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα αλλά και πρακτικές κοινωνικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.


Θεματική Ενότητα: Ελληνική γλώσσα με στοιχεία πολιτισμού στην κοινωνική κυρίως διάσταση τους.


Διάρκεια: 110 ώρες


(2ος ) Δεύτερος κύκλος

Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας.


Περιεχόμενο: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και βασικών στοιχείων της ιστορίας της Ελλάδος.


Θεματικές Ενότητες: Στο συγκεκριμένο επίπεδο προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 130 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας, διάρκειας 50 ωρών.


Διάρκεια: 180 ώρες


(3ος ) Τρίτος κύκλος

Όσοι κατατάσσονται στο συγκεκριμένο κύκλο εκπαίδευσης λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Σε αυτό το επίπεδο, ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος πρέπει να έχει τις γνώσεις του Β΄ κύκλου και να είναι ενημερωμένος για τις συνθήκες διαβίωσης και τις κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν διάφορες δραστηριότητες, θα εκπαιδευτεί σε ανώτερο επίπεδο ως προς την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου και θα αποκτήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής, οι οποίες απαιτούν τη χρήση σε μεγάλο βαθμό σταθερών γλωσσικών δομών.


Επίσης θα διδαχθεί τεχνικές και γραματικοσυντακτικές γνώσεις που θα βελτιώσουν τις προφορικές δεξιότητες ομιλίας του (δηλαδή κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου – ομιλία & συνδιαλλαγή), ώστε να ανταποκρίνεται στις καθημερινές επικοινωνιακές ανάγκες σε σχέση με τους φυσικούς ομιλητές της νέας ελληνικής στη χώρα υποδοχής (Ελλάδα). Θα ασκηθεί σε δραστηριότητες επικοινωνιακού τύπου, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοεί το κεντρικό θέμα συζητήσεων που προβάλλουν τα ΜΜΕ, να συμμετέχει αυθόρμητα σε μια συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή του (οικογένεια, εργασία, προσωπικές ασχολίες, ταξίδια-μετακινήσεις, επικαιρότητα) και να εκφράζει εμπειρίες, απόψεις, ανάγκες, επιθυμίες, όνειρα και στόχους. Σε αυτό το επίπεδο ελληνομάθειας θα διδαχθεί βασικά στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού και κοινωνικής- πολιτικής οργάνωσης της χώρας υποδοχής (Ελλάδα).

Θεματικές Ενότητες: Στο συγκεκριμένο επίπεδο προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 160 ωρών, και Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας, διάρκειας 60 ωρών.

Διάρκεια: 220 ώρεςΜε την ολοκλήρωση των τριών κύκλων – επιπέδων της ανωτέρω Δράσης οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
  • να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα με ευχέρεια και αυθορμητισμό, έτσι ώστε η επικοινωνία τους με τους φυσικούς ομιλητές να γίνεται χωρίς πίεση και δυσκολία.
  • να κατανοούν τις κύριες ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα, αλλά και αφηρημένα θέματα και να χειρίζονται, επίσης, πιο τεχνικά θέματα.
  • να μπορούν να παράγουν λόγο με σαφήνεια και λεπτομέρεια πάνω σε ευρύ πεδίο θεμάτων και να εξηγούν μία άποψη πάνω σε ένα θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων επιλογών.
  • να χειρίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία και ετοιμότητα τις καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, όταν αυτές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα ή παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή.
  • να είναι ικανοί να συμπεριφέρονται κατάλληλα, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές (γλωσσικές μορφές ευγενείας, βαθμός επισημότητας ή οικειότητας, χειρονομίες, φυσική απόσταση και φυσική επαφή κτλ.).
  • να επιτύχουν να εξοικειωθούν με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού (συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική ζωή, βασικές αξίες κτλ.), να έχουν επίγνωση των πολιτιστικών διαφορών και των σχετικών συνηθειών και εθίμων, καθώς και των παρεξηγήσεων που είναι δυνατό να δημιουργηθούν από αυτές τις διαφορές.
  • Τέλος, να έχουν επίγνωση των κυριοτέρων κοινωνικο - πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στη δική τους κοινωνία και νοοτροπία και αυτήν των φυσικών ομιλητών της ελληνικής γλώσσας.
fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας