Διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο

Στον Τομέα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων θα ασχοληθούμε με μεθόδους, προσεγγίσεις και τεχνικές που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες που απασχολούνται σε τομείς που αναλαμβάνουν αφενός τη διαχείριση των ανθρωπιστικών κρίσεων, αφετέρου την αντιμετώπιση των συνεπειών τους στις ζωές των ατόμων.

Ειδικότερα, θα ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση και διαχείριση:

Των συνεπειών των φυσικών καταστροφών στην καθημερινή ζωή και την ψυχική υγεία μεγάλων ομάδων πληθυσμού, αλλά και μεμονωμένων ατόμων. Των συνεπειών των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών κρίσεων στην καθημερινή ζωή και την ψυχική υγεία μεγάλων ομάδων πληθυσμού, αλλά και μεμονωμένων ατόμων. Των συνεπειών της μετανάστευσης στην ζωή των ατόμων που αλλάζουν τόπο διαμονής, είτε εξαιτίας πολεμικών συρράξεων, είτε εξαιτίας πολιτικών διώξεων, είτε εξαιτίας οικολογικών και φυσικών καταστροφών, είτε εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών και κρίσεων. Των πολυδιάστατων συνεπειών και επιπτώσεων των διαφόρων εκφάνσεων μιας ανθρωπιστικής κρίσης στην ψυχική υγεία των ατόμων (έξαρση ψυχιατρικών και ψυχολογικών διαταραχών, αίσθημα κενού, απουσία νοήματος, αίσθημα αβοηθησίας, ανεργία, εργασιακά προβλήματα, οικογενειακά προβλήματα, μοναξιά κλπ.) Των δυσκολιών προσαρμογής στην εκπαίδευση και στην εργασία.

Ανωτέρω περιγράφηκαν οι στόχοι των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των οποίων αναλυτικότερα περιεχόμενα και οι μέθοδοι θα περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Σπουδών των επιμέρους σεμιναρίων

fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας