Επιμόρφωση και διαβίου μάθηση

ΑΙΑΚΟΣ Εκπαιδευτικό δίκτυο

Σκοπός της δράσης είναι οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Τ.Α. και της Εκπαίδευσης να ασκηθούν, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες/δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να κάνουν πράξη τις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε οργανισμό μη εκπαιδευτικό, που υπηρετούν.


Να αποκτήσουν την αναγκαία ετοιμότητα για να ασκήσουν τα διοικητικά και εκπαιδευτικά τους καθήκοντα αποτελεσματικά και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση (οργανωτική και διοικητική) των οργανισμών Τ.Α., των Εκπαιδευτικών μονάδων και στην ανάπτυξη συνεργασιών και σχέσεων με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών και την κοινωνία των πολιτών.


Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει θεωρία, αλλά κυρίως δια μέσου της πρακτικής άσκησης εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εργασιακές απαιτήσεις, ώστε ως εξειδικευμένοι υπάλληλοι και στελέχη να αποκτήσουν, διαμέσου του αναστοχασμού στο πεδίο, ικανότητες:

 • Ανάλυσης των στοιχείων που προσδιορίζουν τους οργανισμούς.
 • Αναζήτησης στοιχείων που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.
 • Επικοινωνίας και συνεργασίας σε προηγμένα επαγγελματικά πρωτόκολλα
 • Αυτονομίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και προώθησης της καινοτομίας
 • Αυτο-κριτικής, αυτο-βελτίωσης, ηθικής και επαγγελματικής δέσμευσης
 • Ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης προβλημάτων και προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ερευνητικών δεξιοτήτων και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων
 • Ηγεσίας, διοίκησης και διαχείρισης καταστάσεων και ανθρώπινου δυναμικού
 • Σχεδιασμού, προγραμματισμού, διαχείρισης του χρόνου αλλά και των πόρων της εκπαιδευτικής μονάδας
Πλαίσιο και Θεματικές
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΗΓΕΣΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 • ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΤΠΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. & ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ - Ε.Α.Ε.
 • ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 • Οι Ο.Τ.Α. ως ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
fsdaadasdasdsadsa
Νικόλαος Ζαρκαδούλας